Kompetencia alapú oktatás jellemzői


 

Forrás:www.oki.hu,  Fischer Alajos EDUCATIO Kht. Közoktatási igazgató

  

 

Általában a kompetenciáról

 A kompetencia latin eredetű szó, alkalmasságot, ügyességet fejez ki.

 

„A kompetenciát úgy kell tekinteni, mint olyan általános képességet, amely a tudáson, a tapasztalaton, az értékeken és a diszpozíciókon alapszik, és amelyet egy adott személy tanulás során fejleszt ki magában.” (Coolahan)

 

Alapvetően értelmi (kognitív) alapú tulajdonság, de fontos szerepet játszanak benne motivációs elemek, képességek, egyéb emocionális tényezők.

 

Pedagógus
A tanár tisztában van a gyermekek fejlődésének és tanulásának sajátosságaival, képes olyan tanulási feltételeket teremteni, amelyek elősegítik a gyermekek intellektuális, szociális és személyes fejlődését.
A tanár tisztában van azzal, hogy a tanulók fizikai, szociális, érzelmi, erkölcsi és értelmi fejlettsége hat a tanulásra, s tudja, hogyan vegye figyelembe ezeket a tényezőket, amikor pedagógiai döntéseket hoz
A tanár kész a tanulók erősségeit a fejlődés alapjaiként, hibáikat a tanulás lehetőségeiként kezelni.
  
A kompetencia alapú oktatás célja az, hogy a gyermekek a mindennapi életben hasznosítható tudással rendelkezzenek – nem lemondva az ismeretek elsajátításáról, vagyis „ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés” megvalósítására törekszik. „Kompetencia alapú fejlesztésen a készségek, képességek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük.” (suliNova)

 

 A kulcskompetenciák

A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához.

  • óvodai nevelés,
  • szövegértés-szövegalkotás,
  • matematikai-logikai kompetencia,
  • idegen nyelvi kompetenciák,
  • szociális, életviteli és környezeti kompetenciák,
  • életpálya-építési kompetencia,
  • infokommunikációs technológiák.

Mindegyik területen kiemelt hangsúlyt kapnak azok a tartalomfüggetlen kompetenciák, amelyek nem köthetők tudományágakhoz, tantárgyakhoz, műveltségi területekhez. Ilyenek például a tanulás tanulása, az együttműködés képessége, a problémamegoldó képesség, a kreativitás és motiváció stb.

 

Kulcskompetenciák Nat 2007

Anyanyelvi kommunikáció

Idegen nyelvi kommunikáció

Matematikai kompetencia

Természettudományos kompetencia

Digitális kompetencia

A hatékony, önálló tanulás

Szociális és állampolgári kompetencia

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség

Kiemelt fejlesztési feladatok  Nat 2007

Énkép, önismeret

Hon- és népismeret

Európai azonosságtudat - egyetemes kultúra

Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés

Gazdasági nevelés

Környezettudatosságra nevelés

A tanulás tanítása

Testi és lelki egészség

Felkészülés a felnőttlét szerepeire

 

Szervezési módok/munkaformák a tanításban:

frontális munka

csoportmunka

páros munka

tanulópárban folyó munka

részben egyénre szabott munka

teljesen egyénre szabott munka

rétegmunka